Actualités
Klantenzone
{ VOUS_ETES_ICI } :

Meester Laurens DE BRUCKER

foto vanMeester Laurens DE BRUCKER

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 96

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
 • L'honoraire au temps passé
 • L'honoraire au forfait
 • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

 • Milieu- en omgevingsrecht
 • Energierecht
 • Klimaatrecht
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Administratief recht
 • Grondwettelijk recht
 • Internationaal en Europees recht

PARCOURS

Laurens beoefent nagenoeg alle takken van het publiek- en administratief recht, maar focust zich voornamelijk op adviesverlening en geschillenbeslechting inzake (hernieuwbare) energieprojecten in een internationaalrechtelijke context. In dit verband beschikt hij, o.a. als auteur van het in 2021 uitgegeven handboek “De vergunning van windturbines in het Vlaamse Gewest”, over een bijzondere expertise inzake windenergierecht.

Daarnaast legt hij zich binnen het kantoor toe op ruimtelijke planningsdossiers en procedures die betrekking hebben op omgevings-, milieu-, stedenbouwkundige- en verkavelingsvergunningen in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Laurens adviseert cliënten uit zowel de publieke, als de private sector en heeft een bewezen track record in het vertegenwoordigen van cliënten voor diverse administratieve overheden (colleges van burgemeester en schepenen, deputaties, gewestelijke regeringen…), alsook voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke rechtbanken.

Naast zijn activiteiten als advocaat, is Laurens als doctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoekseenheid Publiekrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, waar hij onder het promotorschap van professor Kurt Deketelaere doctoraal onderzoek voert naar het al dan niet bestaan van een klimatologisch verantwoordelijkheidsbeginsel. Gelet op de mensenrechtelijke insteek van dit onderzoek en de supranationaalrechtelijke dimensie ervan, beschikt hij over de nodige expertise inzake Europees en internationaal (klimaat)recht.

Verder is Laurens auteur van diverse bijdragen in de rechtsleer en is hij niet alleen kernredacteur van het tijdschrift Milieu en Energierecht (MER), maar ook lid van het redactieteam van het tijdschrift STORM en medewerker van het tijdschrift Administration Publique.

Laurens vervoegde Xirius Public in oktober 2016 en is sedertdien ook ingeschreven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten aan de Balie van Brussel. Hij is sinds januari 2022 vennoot bij Xirius Public.

Laurens verstrekt zijn diensten in het Nederlands, Frans en Engels.

OPLEIDING

Laurens behaalde zijn master in de rechten aan de KU Leuven (2014) en is tevens houder van een LLM intellectueel eigendomsrecht (2015).

Sinds april 2021 doctoreert hij aan de KU Leuven.

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit climatique

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'énergie

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'environnement et de l'urbanisme

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Urbanisme et aménagement du territoire

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 2 > >>

Contact Meester Laurens DE BRUCKER

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK