Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Sociaal recht

{ VOUS_ETES_ICI } :
Het departement werd begin jaren tachtig opgericht en is samengesteld uit advocaten met een solide ervaring op het vlak van arbeidsverhoudingen.
De advocaten behandelen alle vraagstukken in verband met de arbeidsfactor in het kader van ondernemersactiviteiten, zowel in de openbare als in de privésector en pakken alle hedendaagse uitdagingen van deze activiteiten aan, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de menselijke dimensie van de relaties.

Het team beheert het geheel van consultaties, verzoeningen, bemiddelingen en geschillen in sociale zaken en met name alle problemen in verband met de totstandkoming, de uitvoering en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Het behandelt ook alle beschermingsmechanismen zoals discriminatie, pesten op het werk, het statuut van beschermde werknemers. Het staat ook de sociale partners – zowel vakbondsorganisaties als werkgevers – bij tijdens onderhandelingen in paritaire comités en bij sociale besprekingen en overleg. MRG biedt ondersteuning bij het opstellen van arbeidsreglementen of collectieve akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten. Het team stelt individuele contracten op en wijdt zich aan onderzoek en reflecties over de organisatie van de arbeidstijd en de technieken om privé- en beroepsleven met elkaar te verzoenen. Hetzelfde geldt voor formules voor gezamenlijk werkgeverschap, waarvoor het departement het voortouw neemt.

Het departement houdt zich actief bezig met alle loonsgebonden aspecten van de arbeidsrelatie, met inbegrip van de uitdagingen op het vlak van de loonkost en/of koopkracht: bezoldigingen, loonvoordelen, aanvullende sociale bescherming en met name groepsverzekeringen, warrants, stock options, winstdeling in functie van de resultaten van de onderneming …. Dit houdt ook uitdagingen op het vlak van de fiscaliteit en de sociale zekerheid in.

De afdeling begeleidt tevens de klanten bij de analyse van hun situatie wanneer zij prestaties leveren zonder relatie van ondergeschiktheid: zelfstandigenstatuut en relaties van ondergeschiktheid, dienstverleningsovereenkomsten, verenigingsovereenkomsten, sociale mandaten, commerciële agentschappen, speciaal aangepaste voorzorgprogramma’s.
Bij de uitwerking van deze programma’s wordt er ook rekening gehouden met alle internationale aspecten: detachering, salary split, begeleiding inzake Europese of internationale sociale zekerheid, internationale voorzorgsplannen, buitenlandse kaderleden (expat) statuten, ….

Dit werk wordt zowel voor privé- en overheidsbedrijven als voor de verenigingssector verricht.
Op het vlak van de verenigingssector beschikt de afdeling over een bijzondere deskundigheid inzake onderwijsrecht waar een team zich aan deze materie wijdt.

Wij ijveren actief voor alle aspecten van de sociale relaties in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs: relaties tussen de organiserende overheden enerzijds en personeelsleden, ouders, leerlingen of studenten of de Franse Gemeenschap anderzijds.

Het team wordt geleid door Geneviève Rigaux die het volle vertrouwen van een groot aantal inrichtende machten geniet.

Maak kennis met onze experts

Meester Marie-Paule GOMRÉE

Advocaat-Vennoot
XIRIUS SOCIAL
Zie de details Contact

Meester Bernard MAINGAIN

Advocaat-Vennoot
XIRIUS SOCIAL
STRATEGIE D'ENTREPRISE
Zie de details Contact

Meester Geneviève RIGAUX

Advocaat-Vennoot
XIRIUS SOCIAL
Zie de details Contact

Meester Alexandra VANDEVELDE

Advocaat-Vennoot
XIRIUS SOCIAL
STRATEGIE D'ENTREPRISE
Zie de details Contact
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK